Symantec logo

Checking that the metadata limits are not exceeded

 To check that the metadata limits are not exceeded